Monthly Archives: September 2012

Kalimat Basmalah

Syaikh Nawawi memberi arti di balik tiap huruf yang menempel pada kalimat Basmalah.

 1. Pertama, Ba` : Barâ-atullah. Artinyajaminan keselamatan kepada orang-orang yang berbahagia dengan iman dalam dadanya. Dalam makna yang lebih dalam, orang beriman tidak boleh alpa dari membaca Basmalah dalam keadaaa apapun, selama perbuatan itu berada dalam kebaikan.

 2. Kedua, Sîn : Satrullah. Artinyaperlindungan Allah. Makna ini memberi penjelasan bahwa orang mukmin tidak pernah melewatkan tiap langkahnya dengan membaca Basmalah yang dengannya, kala ia bertemu orang yang melawan Allah, ia berlindung dari kebodohannya.

 3. Ketiga, Mîm : mahabbattuhu. Artinyarasa cinta Allah kepada seorang Muslim yang membaca Baslamah. Seseorang yang ingin memperoleh cinta Allah, tentulah bibirnya tidak kering dari Basmalah.

 4. Keempat, Alif : ulfatuhu. Artinyakeramahan Allah. Allah itu Maharamah, Mahapengasih lagi Mahapenyayang. Keramahan Allah akan semakin muncul kepada mereka yang membaca Basmalah.

 5. Kelima, Lâm : lathâfatuhu. Artinyakelembutan Allah. Hikmah di balik membaca Basmalah mendapat kenyamanan dan kelembutan dalam hatinya. Sikap dan sifat jelek akan hilang berganti kebaikan dan hati berhias kelembutan.

 6. Keenam, hâ` : hidâyatuhu. Artinyapetunjuk Allah. Seseorang yang membaca Basmalah, akan terbimbing dan terarah dalam naungan hidayah.

 7. Ketujuh, Râ` : ridhwânuhu. Artinyakerelaan Allah. Ridha Allah akan menempel pada sosok insane yang melafalkan Basmalah. Jika Allah telah ridha pada seseorang, tidak ada lagi gunda dan gulana, karena ridha-Nya telah hinggap dalam diri. Pelaku maksiat pun yang membaca Basmalah dengan niat taubat kepada Allah, maka bacaan tersebut menjadi jembatan ridha Allah.

 8. Kedelapan, Hâ : Hilmuhu. ArtinyaKesabaran Allah. Hikmah ini memberi pelajaran tentang kesabaran Allah pada orang-orang yang berdosa. Mereka yang berbuat aniaya, kezaliman, kegaduhan yang merugikan umat manusia, kekrisuhan, akan tetap memperoleh kesabaran dari Allah dengan bacaan Basmalah.

 9. Kesembilan, Mîm : Minnatuhu. Artinya Anugerah Allah. Orang-orang beriman yang membaca Basmalah mendapat anugerah, kebajikan, dan anugerah Allah. Oleh karenanya, setiap perbuatan dan perkataan yang diawali dengan Basmalah, menjadi berkah untuk semua.

 10. Kesepuluh, Nûn : Nûrul Ma`rifah. Artinyacahaya pengetahuan. Dengan kata lain, kalimat basmalah mengandung unsur cahaya Ilahi. Dan cahaya itu diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang bertakwa.

 11. Kesebelas, Yâ` : Yadullâh. Artinyatangan (penjagaan) Allah. Allah memberikan penjagaan pada diri orang yang membaca basmalah. Bacalah pada saat di rumah, kendaraan, tempat kerja, dan di mana saja. Dengan membaca tersebut, Allah turunkan penjagaan dan pengayoman kepadanya.

 Berbagai Sumber

 

 

 

Advertisements

Arah Rijalul Ghoib

Insya Allah Gambar berikut merupakan Arah Rijalul Ghoib, jika ada kesalahan mohon dikoreksi :

Asmak Rijalul Ghoib